Palo Santo Wood

We offer palo santo wood in different qualities, by count.
Palo Santo Wood - 10 Palo Santo Supply Co. $16.00
Palo Santo Wood - 25 Palo Santo Supply Co. $34.00
Palo Santo Wood - 60 Palo Santo Supply Co. $78.00
Palo Santo Wood - 120 Palo Santo Supply Co. $152.00 $164.00
Odds & Ends palo santo wood Palo Santo Supply Co. Sold Out